Kalendarium

Kalendarz imprez

Aktualności

Dzień Kolejarza w Gminie Zbąszynek

Dzień Kolejarza to święto kolejarzy i pracowników kolei, które obchodzimy w Polsce od 1981 roku. Na datę jego obchodów wybrano dzień 25 listopada, w którym wspomina się świętą Katarzynę Aleksandryjską - patronkę kolejarzy. Z tej okazji w kościele parafialnym w Zbąszynku odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji kolejarzy, po której uczestnicy prowadzeni przez delegacje  pocztów sztandarowych przemaszerowali pod pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Placu Dworcowym. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. Kanonika Jerzego Kordiaka złożono kwiaty pod pomnikiem dla uczczenia pamięci kolejarzy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz, życząc pomyślnej przyszłości dla polskiej kolei, nowoczesnej, bezpiecznej i szybkiej, spełniającej oczekiwania klientów. Wyraził także nadzieję, że kolej w dalszym ciągu pozostanie ważnym podmiotem zbąszyneckiej rzeczywistości. Przemówienie wygłosił również Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur życząc kolejarzom zawsze zielonego światła w ich codzienności. Głos zabrał również Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze Mariusz Olejniczak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Dzień Kolejarza 2021

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte
w oświadczeniach. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie grantu proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:
1) Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa, itp. oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
2) Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp., oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
 3) Zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów/uczniowie pełnoletni gminnych jednostek oświatowych (pod warunkiem uczęszczania przez dziecko do poniższych szkół w latach 2020-2021 i nie otrzymania sprzętu z innych źródeł), tj.:
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku,
 • Szkoła Podstawowa „Pomnik Rodła” w Dąbrówce Wlkp.,
 • Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Zbąszynek (do pobrania na stronie www.zbaszynek.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku- Punkt informacyjny).
4) Oświadczenie uzupełniające.
Uwaga: oświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Zbąszynek (do pobrania na stronie www.zbaszynek.pl lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku- Punkt informacyjny).
Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Zbąszynek w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Zbąszynek do instytucji weryfikującej. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku należy złożyć komplet dokumentów dla każdego wniosku oddzielnie.
 Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać  w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku, godz.13:00.
UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcie dla ucznia. Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu będą aktualizowane na bieżąco na stronie www.zbaszynek.pl
Kontakt w sprawie: tel. 68 3910351
czytaj dalej

Gmina Zbąszynek zdobyła II miejsce w Konkursie "Rosnąca Odporność"

Gmina Zbąszynek zajęła II miejsce powiecie w konkursie „Rosnąca Odporność”, zdobywając tym samym nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Konkurs premiował gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Ogółem w pełni zaszczepionych na terenie Gminy Zbąszynek mamy 4309 mieszkańców. Jest to sukces nas wszystkich. Środki finansowe mają trafić na konta gmin w terminie 60 dni i mogą być przeznaczone wyłącznie na działania związane przeciwdziałaniem COVID-19.
czytaj dalej

75 rocznica osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej oraz Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz oraz V-ce Prezes Świebodzińskiego Związku Kresowian Władysław Kozak na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pana Mieczysława Sawaryna oraz Prezesa Zarządu Koła w Gryfinie  Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” Zdzisława Szczepkowskiego wzięli udział w obchodach  z okazji  Narodowego Święta Niepodległości oraz 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej.  W ramach obchodów odbyła się Msza Święta za Ojczyznę w Kościele pw. Niepokalanego serca Maryi w Gryfinie. Msza została zamówiona przez NSZZ Solidarność z udziałem Zakładowej Orkiestry Dętej PGE Dolna Odra. Podczas nabożeństwa odbyło się poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”. Następnie w ramach obchodów odbyła się uroczysta akademia z okazji 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej. Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, chóru Res Musica z Gryfina oraz kapel ludowych z Birzymia, Gardna, Wełtynia i Raciechowic.
Więcej na stronie: https://gryfino.pl/chapter_289096.asp?soid=66AAA44817ED495680B9AAA5BA6DC36E
czytaj dalej

Święto Niepodległości w Gminie Zbąszynek

Lokalne Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza św. w Kościele Parafialnym w Zbąszynku. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe gminnych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz gminnych placówek oświatowych. Nie zabrakło również delegacji jednostek organizacyjnych gminy, władz gminy oraz mieszkańców. Po mszy św. odbył się przemarsz pod pomnik Chrystusa Króla, prowadzony przez uczniów z Ogniska Muzycznego działającego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. Przybyłych mieszkańców i gości powitał Komendant Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku harcmistrz Zbigniew Buśko. Następnie głos zabrał Burmistrz Zbąszynka, który w krótkim przemówieniu podziękował za obecność i wspólne uczczenie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii narodu Polskiego. Modlitwę odmówił Ksiądz Kanonik Jerzy Kordiak. W dalszej części uroczystości delegacje instytucji, stowarzyszeń i zakładów pracy oddały hołd i złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Chrystusa Króla. Zakończeniem oficjalnych obchodów była tradycyjna już uroczysta salwa armatnia na cześć naszej niepodległości. 
Relacja z obchodów Święta Niepodległości w Gminie Zbąszynek https://youtu.be/MLp2SJt88fQ
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Dzień Niepodległości w Gminie Zbąszynek

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbąszynek w 2021 r.

Usuwanie azbestu z  terenu Gminy Zbąszynek w 2021 r.
 
Zakończyła się  realizacja zadania dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zbąszynek". W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 384,0 m2 płyt azbestowych o wadze 5,57 Mg. Zebrano od mieszkańców
i unieszkodliwiono 2314,0 m2 płyt azbestowych o wadze 33,55 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 39,12 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 3 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 20 posesji odebrano już zdemontowany azbest. Całkowity koszt zadania brutto wyniósł 21 000,14 zł z czego dofinansowanie wyniosło 7 777,82 zł.
 
Dlaczego azbest jest szkodliwy dla zdrowia?
W naszej gminie, jeszcze w wielu gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie zwany „eternit” kryje w sobie właśnie ten rodzaj szkodliwego dla naszego zdrowia związek. Z pozoru wydaje się on nieszkodliwy i nie zagrażający naszemu życiu, lecz jak powszechnie się mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
 • korozji płyt azbestowo-cementowych,
 • uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Szczególna szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
 • pylicę azbestową (azbestozę),
 • raka płuc, raka oskrzeli,
 • międzybłonniaka opłucnej albo otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, znacznie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakłady Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2022 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, pokój nr 7.
Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka określające zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania (linki pod ogłoszeniem) lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój nr 7
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wymiany pokrycia dachowego.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 40% kosztów zadania, pozostałe 60% kosztów pokrywane będą przez posiadacza wyrobów azbestowych.
Zadanie będzie realizowane w oparciu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Zbąszynek dotacji z WFOŚiGW nabór wniosków zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój
nr 7 lub pod numerem tel. 68 38 49 140 wew. 43

Załączniki

Dzień Edukacji Narodowej 2021

19 października w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie  Burmistrza Zbąszynka z wyróżnionymi nauczycielami  oraz osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół.  Burmistrz Wiesław Czyczerski podziękował wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty za ich wychowawczy i dydaktyczny trud oraz za pracę w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia.
Wszystkim zaangażowanym w nauczanie i edukację życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.
W bieżącym roku nagrodzono następujące osoby: Pan Mariusz Król – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II, Pan Edward Utrata – nauczyciel Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp., Pani Maria Lorenc – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, Pani Beata Bok – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Magdalena Prządka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Pani Anna Matysiak nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”, Pani Aleksandra Kratowicz – Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, Pan Sławomir Matysik – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, Pan Marcin Minta – kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz Pani Joanna Kawczyńska – Podharcmistrzyni Związku Drużyn Zbąszynek. Gratulujemy!
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Dzień Edukacji Narodowej 2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Burmistrz Zbąszynka zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną,
w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
 1. Dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
 2. Dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) Pani/Pana, który pracował niegdyś
  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał
  w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
 3. Dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku
  (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych
  (np. w ramach projektów Cyfrowa Szkoła, Cyfrowa Szkoła +) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Informacje dodatkowe:
 1. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 2. Dokumenty należy składać kompletne, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.
 3. W przypadku otrzymania sprzętu komputerowego opiekun prawny lub uczeń, który osiągnął pełnoletność mają obowiązek poddania się monitorowaniu utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu i zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie i miejscu wskazanym przez Urząd Miejski w Zbąszynku.
 4. Rodzic/opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania.
 5. Program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.
 6. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu.
Oświadczenia należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-200 Zbąszynek  do dnia 29 października 2021 r. do godziny 14.00  (o wyborze wniosków decyduje data złożenia wniosku)
Załączniki:
 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia).
 

Załączniki

Gmina Zbąszynek charytatywnie!

40 - letni wóz strażacki marki DAF należał do jednostki OSP Kręcko w Gminie Zbąszynek. Burmistrz Zbąszynka zadecydował o przekazaniu go w celu charytatywnym na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia.
Samochód ten ma zostać zlicytowany w aukcji charytatywnej przygotowanej przez Fundację „Po Pierwsze”. W oficjalnym przekazaniu wozu na ręce fundacji uczestniczyli Sekretarz Gminy Jan Makarewicz oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Leszek Parandyk. Z ramienia fundacji na przekazaniu pojawiła się przede wszystkim Prezes Zarządu fundacji Beata Piętka oraz Michał Wiśniewski, który współpracuje z fundacją w wielu działaniach charytatywnych, oraz będzie promował licytację wozu. Mamy nadzieję, że licytacja samochodu strażackiego choć trochę przyczyni się do zebrania wymaganej kwoty.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Gmina Zbąszynek charytatywnie

1 2 3 4 5 6 ... 58 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny obsługi petentów:
         poniedziałek           7:30 - 17:00
         wtorek - piątek        7:30 - 13:00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego