Kalendarium

Kalendarz imprez

Ogłoszenia

Zarządzenie NR 92/2021 Burmistrza Zbąszynka z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Załączniki

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zbąszynek w 2021 r.

Usuwanie azbestu z  terenu Gminy Zbąszynek w 2021 r.
 
Zakończyła się  realizacja zadania dotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zbąszynek". W ramach zadania zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 384,0 m2 płyt azbestowych o wadze 5,57 Mg. Zebrano od mieszkańców
i unieszkodliwiono 2314,0 m2 płyt azbestowych o wadze 33,55 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 39,12 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 3 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 20 posesji odebrano już zdemontowany azbest. Całkowity koszt zadania brutto wyniósł 21 000,14 zł z czego dofinansowanie wyniosło 7 777,82 zł.
 
Dlaczego azbest jest szkodliwy dla zdrowia?
W naszej gminie, jeszcze w wielu gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie zwany „eternit” kryje w sobie właśnie ten rodzaj szkodliwego dla naszego zdrowia związek. Z pozoru wydaje się on nieszkodliwy i nie zagrażający naszemu życiu, lecz jak powszechnie się mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
 • korozji płyt azbestowo-cementowych,
 • uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. Szczególna szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
 • pylicę azbestową (azbestozę),
 • raka płuc, raka oskrzeli,
 • międzybłonniaka opłucnej albo otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, znacznie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakłady Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2022 r.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, pokój nr 7.
Zarządzenie Burmistrza Zbąszynka określające zasady udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami do pobrania (linki pod ogłoszeniem) lub siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój nr 7
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wymiany pokrycia dachowego.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie 40% kosztów zadania, pozostałe 60% kosztów pokrywane będą przez posiadacza wyrobów azbestowych.
Zadanie będzie realizowane w oparciu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W przypadku nie uzyskania przez Gminę Zbąszynek dotacji z WFOŚiGW nabór wniosków zostanie unieważniony.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – pokój
nr 7 lub pod numerem tel. 68 38 49 140 wew. 43

Załączniki

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Rejon Dąbrówki Wielkopolskiej i Rogozińca

OGŁOSZENIE dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

"WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wydłuża rekrutacje uczestników do projektu pt. Własna firma - start dla młodych - w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
do dnia 18 sierpnia 2021 r.
 
Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: 
 
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem: 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html
czytaj dalej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - rejon ulic Szerokiej i PCK

DOBRY START - 300 dla ucznia

„Od 1 lipca 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obsługę programu „Dobry Start”.
 Jest to program wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
 
Raz w roku można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka, bez względu na dochód rodziny:
 • w wieku do 20 lat,
 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).
 
Pieniądze zostaną wypłacone na rachunek bankowy, wskazany we wniosku.
 
Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania.  Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków
 
Wnioski składamy tylko w formie elektronicznej. Wniosek można złożyć:
 
 • na Platformie Usług Elektronicznych ZUS  (PUE ZUS),
 • przez bankowość elektroniczną,
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl
 
Na terenie gminy, we wskazanych wcześniej terminach, organizowane będą dyżury pracowników ZUS, którzy założą konto na PUE ZUS oraz pomogą w złożeniu wniosku 300+.
 
Do złożenia wniosku należy przygotować następujące  dane oraz dokumenty:
 
 • dane dziecka, w tym numer PESEL,
 • informacje o szkole, do której uczęszcza dziecko,
 • w przypadku niepełnosprawności  - orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
 • numer rachunku bankowego,
 • dowód osobisty,
 • jeśli nie posiadasz Platformy Usług Elektronicznych ZUS również adres email.”
czytaj dalej

OGŁOSZENIE O DOWOZACH DZIECI NA PÓŁKOLONIE DO ZBĄSZYNIA

Informacja w załączeniu.
czytaj dalej

XXII Rajd Rowerowy Regionu Kozła w dniu 26 czerwca 2021 r.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 11 »

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
         Godziny obsługi petentów:
         poniedziałek           7:30 - 17:00
         wtorek - piątek        7:30 - 13:00
 
 
_______________________________________
 
 


 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego