Kalendarium

Kalendarz imprez

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Dziennego Domu „Senior Wigor” w Zbąszynku
DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” w Zbąszynku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”
Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; występują niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:
 1. Treści niedostępne
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • dokumenty przygotowane w edytorach tekstu, nie przestrzegają zasad dostępności cyfrowej,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 
 1. Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Część plików oraz informacji została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono w dniu: 2021-03-09
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2021-03-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Skrzyszewski.
E-mail: e-mail
Telefon: 68 384 91 02 wew. 23
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku – Katarzyna Rucioch
Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, ul. Długa 1, 66-210 Zbąszynek
E-mail: opskierownik~@~zbaszynek~.~pl
Telefon: 68 384 91 02 wew. 22
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Miejsca parkingowe:
Naprzeciwko  wejścia do Dziennego Domu „Senior-Wigor” wyznaczono i oznakowano namalowaną kopertą 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.
Dostępność wejścia:
Siedziba Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku  mieści się w przyziemiu budynku przy ul. Kosieczyńskiej 4. Wejście do placówki odbywa się podjazdem z kostki brukowej.
Dostępność komunikacyjna budynku:
Osoba z dysfunkcją ruchową może dostać się do siedziby Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku  przy pomocy podjazdu z kostki brukowej. Budynek posiada windę. Dysponuje toaletami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.
Prawo wstępu z psem asystującym:
Do siedziby i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku w wersji papierowej drogą pocztową na adres siedziby:
  DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” ul. Kosieczyńska 4 66-210 Zbąszynek tel. 501725037
 • wysłanie maila na adres: e-mail
 
INFORMACJE DODATKOWE
Ułatwienia
Skróty klawiaturowe (accesskey):
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 
Inne informacje i oświadczenia
Dzienny Dom „Senior-Wigor” dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej wigor.zbaszynek.pl była na poziomie WCAG 2.1

Załączniki

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Kontakt

   68 38 49 140
   Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1 
         66-210 Zbąszynek
 
  

 
Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego