Kalendarium

Kalendarz imprez

ZADANIA

 • 06-09-2016

Zadania Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku zwany dalej SZUK jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej działający na podstawie:
 1. Uchwały nr XLIX/46/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 r,
 2. Statutu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku.
SZUK może także podjąć inną działalność zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. SZUK prowadzi gospodarkę na zasadach jednostki organizacyjnej Gminy Zbąszynek. Gospodarkę finansową zakładu regulują odrębne przepisy.
 
Samorządowym Zakładem Usług Komunalnych w Zbąszynku kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu. Kierownik Zakładu podlega bezpośrednio Burmistrzowi Zbąszynka.
 
Do zadań Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku należy między innymi:
 1.  Dostarczenie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy,
 2. Prowadzenie bieżących prac konserwatorsko- remontowych sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 3.  Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń powierzonych SZUK,
 4. Nadzorowanie eksploatacji ujęć wody i oczyszczalni ścieków,
 5. Nadzorowanie pracy stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przynależnych urządzeń,
 6. Zajmowanie się całokształtem spraw związanych z zapewnieniem stałej i wysokiej sprawności sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
 7. Nadzór nad obiektami i urządzeniami służącymi do odbioru ścieków i ich oczyszczania wraz z cała infrastrukturą niezbędną do realizacji tego zadania,
 8. Dokonywanie bieżących napraw pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni i obiektów,
 9. Gospodarowanie powierzonymi obiektami lokalowymi oraz terenami komunalnymi,
 10. Prowadzenie dokumentacji związanej z deklaracjami o kosztach za wywóz odpadów komunalnych,
 11. Rozliczenia odbiorców za odprowadzanie odpadów komunalnych,
 12. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń odbiorców zużytej wody oraz za odprowadzanie nieczystości płynnych jak i opłat czynszowych,

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Lokalna TV

ZTVi Zbąszynek

Miasta partnerskie

 • Herb miasta partnerskiego - Zbąszyń
 • Herb miasta partnerskiego - Bedum
 • Herb miasta partnerskiego - Peitz

Jednostki organizacyjne

Logo: e-line Systemy Internetowe - wykonawca serwisu internetowego